Kapcsolódó letöltések
AVHGA Üzletszabályzat
Hirdetmények

Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

 

Az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) pénzügyi intézmények által megkötött szerződésből eredő fizetési kötelezettségért vállal készfizető kezességet, amennyiben a kezesség igénybevételére jogosultak, és a kezesség alapjául szolgáló szerződés

a) megfelel az azonosítási feltételeknek és

b) megfelel a befogadási feltételeknek és

c) nem ütközik kizáró okba.

 

AZONOSÍTÁSI FELTÉTELEK

A pénzügyi intézmény és az Alapítvány között megkötött Megállapodás alapján a pénzügyi intézménynek, mint az Alapítvány megbízottjának feladata annak azonosítása, hogy a kezességvállalás iránti igény megfelel-e azoknak az alapvető feltételeknek, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy az Alapítvány számára elküldésre kerüljön, és a befogadásának alapítványi vizsgálata megkezdődjön.

A kezességvállalás iránti igény befogadási feltételeinek vizsgálatát az Alapítvány megkezdi, amennyiben az alábbi azonosítási feltételek fennállásáról a pénzügyi intézmény az erre a célra rendszeresített dokumentumon (a továbbiakban: azonosítási nyilatkozat) nyilatkozik.

 

1. A szerződést a pénzügyi intézmény belföldi vállalkozással köti, amely

a.) az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) figyelembevételével:

- azon gazdasági társaság (ideértve: a nonprofit gazdasági társaságot), egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet, vízi társulat, víziközmű társulat, erdőbirtokossági társulat, őstermelő, családi gazdálkodó, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

- a kapcsolódó és partnervállalkozásainak figyelembevételével az összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Amennyiben egy vállalkozás éves szinten túllépi az itt meghatározott foglalkoztatotti létszámot vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az esetben veszíti el, illetve nyeri el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozói minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban lépi túl az adott határértékeket vagy marad el azoktól. A vállalkozás a fenti feltételek fennállása ellenére sem minősül kkv-nak, ha a vállalkozásban az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. Ezen korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a KKV törvény 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.

 

b) Az Alapítvány Üzletszabályzata vonatkozásában vállalkozásnak minősül a LEADER helyi akciócsoport, amennyiben az a) pontban rögzített vállalkozások, mint kedvezményezettek érdekében végzett működéséhez vesz igénybe kölcsönt.

 

 

2. A szerződés a jogszabályoknak, illetve a szerződésre vonatkozó állami támogatási feltételeknek megfelel.

 

3. A szerződés olyan tevékenység finanszírozását szolgálja, amely összhangban van az Alapítvány Alapító Okirata II.1.2. pontjában rögzítettekkel, azaz

a) a szerződés megkötése a vállalkozások által folytatott mező- és erdőgazdasági alaptevékenység, a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését szolgáló ipari, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység, vagy az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztése érdekében történik, illetve

b) a vállalkozások szerződéssel finanszírozott tevékenysége, illetve a szerződéssel megvalósított fejlesztése által a vidék infrastruktúrája fejlődik, a tevékenységi kör bővülésével alternatív jövedelemszerzési lehetőségek valósulnak meg, munkahelyteremtő beruházások létesülnek, az életkörülmények javulnak, ezáltal a vidék népességmegtartó képessége nő.

 

Az Alapítvány minden olyan tevékenységet vidékfejlesztési tevékenységnek tekint, amely – a vállalkozás székhelye, telephelye alapján, szállítók, vevők, munkavállalók, tulajdonosok révén, vagy egyéb módon – vidéki térséghez kapcsolódik.

 

4. A szerződés megkötésének alapjául szolgáló kérelem befogadása, a döntés-előkészítés, a döntési eljárás és a szerződéskötés megfelel a szerződésre vonatkozó termékleírásban, eljárásrendben és a hitelkockázat kezelésére vonatkozó szabályzatokban (a továbbiakban: intézményi belső szabályok) foglaltaknak.

 

5. A szerződés célja nem az Alapítvány részéről korábban kezességgel nem biztosított és már lejárt szerződések kiváltása, megújítása, ide nem értve azt az esetet, ha a kiváltást, megújítást jogszabály teszi lehetővé.

 

6. A vállalkozás nem végez jogszabályi előírásba ütköző tevékenységet, fegyver-, lőszer-, robbanóanyag-gyártást és kereskedelmet vagy pénzmosás-gyanús tevékenységet (pl. pénznyerő automaták üzemeltetése).

 

7. A vállalkozásnak nem áll fenn más kezességvállaló intézménynél, pénzügyi intézménynél, illetve a központi költségvetés felé beváltott kezességből eredő tartozása.

 

8. A vállalkozás szerződéséhez nem kapcsolódik állami kezesség, állami többségi tulajdonú gazdasági társaság, vagy más kezességvállaló intézmény kezességvállalása. A vállalkozásnak a szerződéshez kapcsolódóan nincs más kezességvállaló intézményhez benyújtott kezesség iránti kérelme, amely elbírálás alatt áll.

 

9. A vállalkozás a cégnyilvántartásba, bírósági, vagy a vállalkozási formára előírt egyéb nyilvántartásba bejegyzésre került, feltéve, hogy a vállalkozás megalapításához jogszabály alapján bejegyzés szükséges.

 

A pénzügyi intézmény nyilatkozata az 1. pontban rögzített feltételek esetében az ellenőrzött külföldi társaság (offshore cég) közvetlen tulajdonlása vonatkozásában az adós nyilatkozatán alapul.

A pénzügyi intézmény nyilatkozata a 7. pontban rögzített feltételek vonatkozásában a saját nyilvántartásán és az adós nyilatkozatán alapul.

Az azonosítási feltételek fennállásának vizsgálatát a pénzügyi intézmény az Alapítvánnyal megkötött Megállapodásra is tekintettel, saját felelősségére köteles elvégezni, annak vonatkozásában az Alapítványt a beváltásig semmilyen kötelezettség nem terheli függetlenül attól, hogy az Alapítvány számára megküldött, vagy rendelkezésre álló dokumentumokban szerepelnek-e azonosítási feltételekre vonatkozó információk, vagy nem. Az azonosítási feltételek bírálatkor történő fennállását az Alapítvány a beváltáskor vizsgálja, azok fenn nem állása a beváltás megtagadását vonja maga után.

 

 

BEFOGADÁSI FELTÉTELEK

 

Az Alapítvány befogadja a kezességvállalás iránti igényt, ha a kezességi kérelem megfelel az alább rögzítetteknek:

  • A pénzügyi intézmény az alapítványi kezesség iránti igényét az Igénylő Lap kitöltésével, valamint benyújtásával, és a benyújtott Igénylő Lap kinyomtatásával, cégszerű aláírásával és postai úton vagy kézbesítővel történő beküldésével terjeszti elő.
  • A pénzügyi intézmény a kezesség iránti igényét elektronikus úton, az elektronikus aláírással ellátott Igénylő Lap és a kötelező mellékletek elektronikus másolatának benyújtásával terjeszti elő. Az azonosítási nyilatkozat kizárólag elektronikus úton kerül benyújtásra.
  • Az Igénylő Lap kötelező mellékletei:

a) azonosítási nyilatkozat,

b) vállalkozás nyilatkozata,

c) a pénzügyi intézmény és a vállalkozás által aláírt Kezességi Általános Szerződési Feltételek,

d) a kezességgel biztosítandó szerződés 1 eredeti példánya, annak elválaszthatatlan részét képező biztosítéki szerződésekkel együtt (A biztosítéki szerződések esetén papír alapú igénylésnél az Alapítvány elfogadja a pénzügyi intézmény részéről hitelesített másolatot is, ha az eredeti példányok korábbi szerződésekhez is kapcsolódnak.),

e) együttes (NAV) adóigazolás – amennyiben a vállalkozás az alapítványi bírálat időpontjában nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban –, amely a kockázatvállalásról szóló pénzügyi intézményi döntéshez képest 60 napnál régebbi nem lehet. Átütemezett, illetve részletfizetéssel érintett adótartozás esetén az átütemezésre, illetve részletfizetésre vonatkozó határozat, illetve megállapodás,

f) magas kockázati besorolású ügyletek esetén, továbbá amennyiben a kezességgel biztosítandó összeg eléri vagy meghaladja a 100 millió Ft-ot, a pénzügyi intézménynek a vállalkozást és az ügyletet részletesen bemutató – amennyiben kapcsolódik hozzá, kockázatkezelői véleményt tartalmazó –előterjesztése,

g) nem piaci kezességi díjú ügyletek esetén „NYILATKOZAT– a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal előtti eljáráshoz”,

h) támogatási határozat vagy támogatási szerződés, amennyiben a kezességgel biztosítandó ügylethez vissza nem térítendő támogatás kapcsolódik.

i) költségvetési díjtámogatás igénybevételéhez szükséges dokumentumok MVH regisztrációval nem rendelkező vállalkozás esetén:

 „MEGHATALMAZÁS a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vételhez”,

 a fenti meghatalmazást aláíró képviseletre jogosult személy aláírási címpéldánya vagy aláírási minta másolata – egyéni vállalkozó, őstermelő és családi gazdálkodó vállalkozás kivételével,

 az MVH eljárási törvény 28/A. § (2) bekezdésének megfelelő, a vállalkozás nevére szóló fizetési számla létezését igazoló két hónapnál nem régebbi fizetésiszámla-kivonat másolat, vagy a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a vállalkozás nyilatkozata benyújtási időpontját megelőző két hónapnál nem régebbi nyilatkozata, amely tartalmazza a vállalkozás azonosításához szükséges adatokat, valamint a vállalkozás nevére szóló fizetési számlaszámot.

 

 

AZ ALAPÍTVÁNYI KEZESSÉGVÁLLALÁST KIZÁRÓ FELTÉTELEK

Az Alapítvány kezességvállalását kizárja, amennyiben a rendelkezésére álló információk, az Alapítvány önálló adósminősítése, fedezetértékelése alapján a kezességvállalás az Alapítvány számára – a belső szabályzataiban rögzített – túlzott kockázatot jelent, illetve az 1-5. pontban rögzített feltételek (tételes kizáró okok) bármelyike fennáll.

 

1. Tételes kizáró okok

1.1 A pénzügyi intézmény kockázatvállalásra vonatkozó döntése és a kezességvállalás iránti igény Rendszerben történő benyújtása közötti időtartam 180 napnál hosszabb.

1.2 A szerződés aláírásának időpontja és a kezességvállalás iránti igény Rendszerben történő benyújtása közötti időtartam 90 napnál hosszabb.

1.3 A szerződés időtartama, illetve futamideje 91 napnál kevesebb, vagy a 25 évet meghaladja.

1.4 Az alapítványi kezesség együttes összege meghaladja az Üzletszabályzat II.4. 1.3 pontjában rögzített összeghatárt.

1.5 A vállalkozás csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy törlési eljárás hatálya alatt áll, illetve megszűnt vagy megszüntetésre került.

1.6 A vállalkozásnak lejárt köztartozása áll fenn – a kockázatvállalásról szóló pénzügyi intézményi döntést megelőző 60 napnál nem régebbi –

a) együttes köztartozás igazolás vagy

b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) köztartozásmentes adózói adatbázisból történő lekérdezés alapján.

Nem lejárt az a köztartozás, melynek vonatkozásában az adóhatóság a vállalkozás számára jogerős határozattal részletfizetést engedélyezett, ha a köztartozás összege nem haladja meg az előző évi éves nettó árbevétel 5%-át, és a határozatban foglaltakat a vállalkozás az előírtaknak megfelelően teljesíti.

Jelen kizáró ok vonatkozásában legfeljebb a kezességvállalás napján kelt, későbbi dátumú igazolás, vagy lekérdezés az irányadó.

1.7 A vállalkozásnak az Alapítvány által lekért KHR adatok alapján – a fennálló szerződések vonatkozásában – 90 napnál régebbi lejárt tartozása van.

1.8 A vállalkozásnak az Alapítványnál beváltott kezességből eredő tartozása áll fenn azzal, hogy alapítványi szabályok szerint a tartozás már nem áll fenn, amennyiben a beváltásból eredő tartozás az Alapítvány könyveiből kivezetésre került.

1.9 Állami támogatásnak minősülő kezesség esetén nem teljesülnek az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályi feltételek.

2. Kölcsön-, pénzügyi intézményi garanciaszerződés és pénzügyi intézményi garancia keretszerződés esetén további tételes kizáró ok

2.1 Nem teljesülnek az alábbi minimálisan elvárt alapítványi fedezettségi mértékek:

 

 

*Amennyiben a kezességgel biztosított ügylet futamideje meghaladja a 3 évet, a minimálisan elvárt alapítványi fedezettség mértéke 10% ponttal magasabb érték.

 

2.2 A fedezetek között nem szerepel garancia, zálogjog, óvadék vagy kezesség, azzal a kivétellel, hogy a földalapú támogatást megelőlegező hiteleknél elegendő a hitelező pénzügyi intézmény által előírt fedezet.

 

3. Pénzügyi intézményi garancia keretszerződés esetén további tételes kizáró ok

 

A pénzügyi intézmény által kibocsátott garanciák lejárata úgy kerül megállapításra, hogy azok a pénzügyi intézményi garancia keretszerződés lejáratát meghaladhatják.

 

4. Faktoring szerződés esetén további tételes kizáró ok

4.1. A faktoring szerződés nem tartalmazza, hogy a szerződésből eredő kötelezettségért vállalt készfizető kezesség legfeljebb 1 éves futamidejű faktoring ügyletekhez kapcsolódhat.

4.2. A faktoring szerződés időtartama meghaladja a 3 évet.

4.3 A faktoring szerződés nem előfinanszírozott (a vevő fizetési kötelezettsége lejárati időpontja előtt megvásárolt) szállítói követeléseket, vagy a magyar állammal szembeni követelést tartalmazó szerződés.

4.4 A faktoring szerződés a pénzügyi intézmény javára kikötött visszkereseti jogot nem tartalmazza.

4.5 A faktoring szerződés nem tartalmazza, hogy a pénzügyi intézmény által finanszírozott számlák lejárata a faktoring keretszerződés lejáratát nem haladhatja meg.

 

5. Lízingszerződés esetén további tételes kizáró ok

 

A lízingszerződés nem termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó zártvégű, és nyíltvégű pénzügyi lízingszerződés, amelyet biztosító fedezetek az Alapítvány fedezetéül is szolgálnak, ideértve a lízing tárgyát, aminek az ügylet fedezetéül kell szolgálnia.

 

6. A pénzügyi intézmény tételes kizáró okokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsége

 

Amennyiben a pénzügyi intézmény a pénzügyi szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban a döntés-előkészítés, a döntés, valamint a döntést követő eljárás során, az Alapítvány bírálatról szóló döntésének meghozataláig tudomást szerez arról, hogy a vállalkozás arra illetékes szerve a csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás megindításáról határozatot hozott, illetve a vállalkozás ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem került a bírósághoz benyújtásra, köteles az Alapítványt haladéktalanul tájékoztatni.


Részletesebb információk a www.avhga.hu  weboldalon

 

 

 
Sportsarok
 
Az év Bankja 2012
 
 
Tisztelt Ügyfelünk!

 

A Duna Takarék Bank Zrt. informatikai rendszereinek karbantartása, fejlesztése miatt

2017. április 29.-én 22:00- órától előre láthatóan 2017. április 30.-án 18:00- óráig
a Netbank rendszerünk 
nem lesz elérhető.

 A kellemetlenségért elnézést kérünk.

 

Duna Takarék Bank Zrt.
Győr, 2017. április 25.
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Dorogi, Nyergesújfalui és Esztergomi Fiókjaink

 

2017. május 13-án

szombaton

zárva tartanak.

 

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

Kelt: Győr, 2017. április 25.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Mosonmagyaróvár, Magyar utca 17-21. szám alatti Fiókunk nyitvatartása az alábbi napokon változik: 

2017. május 19-én pénteken 12 óráig tartunk nyitva,

2017.május 20-án szombaton zárva tartunk.

 

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

 

 

Kelt: Győr, 2017. április 25.
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy szombaton nyitvatartó fiókjaink 

2017. április 1-én szombaton

és

2017. április 15-én szombaton

zárva tartanak. 

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

 

Kelt: Győr, 2017. március 17.
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

 
Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy költözés miatt Fiókunk  

2017. február 3-án pénteken

zárva tart.

Pénzügyeiket e napon Bajnai fiókunkban intézhetik.

Egyúttal örömmel tájékoztatjuk, hogy eredeti címen (Gyermely, Petőfi tér 5.) lévő Bankfiókunk átépítése megtörtént, így 2017.02.06. hétfőtől teljesen megújult

 környezetben várjuk ügyfeleinket.

 

Kelt: Győr, 2017. január 31.
Megértésüket megköszönve:
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
Tisztelt Ügyfelünk!
 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy költözés miatt Fiókunk

2017. január 27. pénteken

és

2017. január 28. szombaton

 zárva tart.

Pénzügyeiket 2017.01.27-én pénteken a Győr Üzleti Központi fiókban (Győr, Árpád u. 93) intézhetik. Szombaton e fiók zárva tart.

Egyúttal örömmel tájékoztatjuk, hogy eredeti Bankfiókunk felújítása megtörtént, így

2017.01.30. hétfőtől már a megszokott helyen

(Győr, Aradi Vértanuk útja 15.), de teljesen megújult környezetben várjuk ügyfeleinket.

 

Kelt: Győr, 2017. január 18.

Megértésüket megköszönve:
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Bankunk nyitvatartása az ünnepi időszakban az alábbi napokon módosul.

Fiókunk


2016. december 30-án pénteken

13 óráig tart nyitva.

  

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

 

Kelt: Győr, 2016. december 28.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
 Tisztelt Ügyfelünk!

                                                                                                                                                        

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Bankunk nyitvatartása az ünnepi időszakban az alábbi napokon módosul.

Szombaton is nyitva tartó Fiókjaink 

2016. december 24-én szombaton

és

2016. december 31-én szombaton zárva tartanak.

 

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

 

Kelt: Győr, 2016. december 19.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Bankunk fiókjai

         a Győr Üzleti Központ és Győr Belvárosi fiókok kivételével 

2016. december 2-án pénteken

13 óráig tartanak nyitva.

  

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

 

Kelt: Győr, 2016. november 28.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.


Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016.11.25-én a Halászi, Kossuth Lajos u. 98. szám alatti fiókunkban a szolgáltató tájékoztatása szerint rendkívüli áramszünet lesz előre láthatólag 10:00 órától 11:30 óráig. Az áramszünet ideje alatt a fiók zárva tart.

 

Köszönjük megértésüket!

 

Duna Takarék Bank Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2016. november 2.-án egyes fogadott IG2 tételek jóváírása nem történt meg.

A hiba elhárításán dolgozunk, annak érdekében, hogy a jóváírások mielőbb megtörténjenek.

 

Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.

 

Tisztelettel

Duna Takarék Bank Zrt. 
Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Bankunk nyitvatartása az ünnepi időszakban az alábbi napokon módosul.

Fiókjaink 

2016. október 15. szombaton 12:00 óráig

tartanak nyitva. 

2016. október 31. hétfőn zárva tartunk.

 Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

 

Kelt: Győr, 2016. október 07.
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.


Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2016. szeptember 20.-án a csoportos beszedési megbízások technikai hiba miatt nem kerültek kiküldésre, továbbításuk 2016. szeptember 21.-én történt meg.

Megértését köszönjük.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

 


 

É R T E S Í T É S


Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Duna Takarék Bank Zrt. – Győr Belvárosi fiókja (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 15.) átalakítás miatt ideiglenesen elköltözik.

Fiókunk 2016.09.30-án 12 órakor BEZÁR2016.10.01-én (szombat) a fiók ZÁRVA tart.ATM 2016.09.30-án 12 órától előreláthatóan 2017.01.31-ig NEM ÜZEMEL.
(legközelebbi ATM elérhetőségünk 9022 Győr, Árpád út 93.)Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy
2016.10.03-tól előreláthatóan 2017.01.31-ig

FIÓKUNK a 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky utca 27. szám alatt működik.


Türelmüket és megértésüket köszönjük!
Duna Takarék Bank Zrt.


Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk a bankkártya birtokosok figyelmét egy aktuális, telefonos csalássorozatra. Az elkövetők mobiltelefon társaságok hivatalos ügyintézőinek adják ki magukat. „Nyereményjáték” 100 ezer forintot meghaladó, sikeres nyerteseként arra kérik az ügyfelet, hogy töltsön fel egy megadott számhoz tartozó telefonkártyára elektronikusan 10 ezer forint körüli összeget. A feltöltés végrehajtása ellenére az ígért nyereményhez a károsultak természetesen nem jutnak hozzá.

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy ezekben az esetekben a kártyabirtokos önszántából, szabályos pénzügyi tranzakciót hajt végre a telefonkártya feltöltésével, így a bank részéről nincs lehetőség a tranzakció visszavonására, az összeg visszafizetésére.

Kérjük, a hasonló esetek elkerülése érdekében, nyeremény reményében ne töltsenek fel ismeretlen telefonkártyákat!

Bankkártya adataikat fokozott óvatossággal kezeljék, ne adják ki sem telefonos megkeresések, sem közösségi oldalon történő felhívások esetén!

Ne keressen fel bankautomatát a csalók által megadott kódok beütése céljából (valójában telefonegyenleget akarnak feltöltetni Önnel!)

Ne árulja el lakcímét vagy tartózkodási helyét!

Amennyiben Ön is a csalók áldozatává vált, kérjük, forduljon a rendőrséghez!

 

Duna Takarék Bank Zrt
2016. 09. 21.

 Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Bajna kirendeltségünk 07.19.-én kedden technikai okok miatt 9:00 és 15:00 óra közt tart nyitva. 
Megértésüket Köszönjük!

Tisztelettel!
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
2016.07.14 
Tisztelt Ügyfelünk!


Ezúton tájékoztatjuk, hogy Bankunk nyitvatartása az ünnepi időszakban az alábbi napokon módosul.

Fiókjaink

2016. március 5. szombaton 12:00 óráig tartanak nyitva.

2016. március 14. hétfőn zárva tartunk.

Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.
Győr, 2016. február 25.

Tisztelettel:

Duna Takarék Bank Zrt.Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy a bankkártya rendszert üzemeltető társaság által lebonyolítandó karbantartás miatt 2016. január 24. (vasárnap) 00:05 és 03:00 óra és január 25. (hétfő) 00:05 és 01:30 óra között a következő kiesések várhatók:

  • Előre láthatólag 45 – 45 percig a teljes kártyaforgalom szünetelni fog. Ezen időszakok alatt a Takarékbank által kibocsátott bankkártyák nem lesznek használhatók sem saját, sem idegen ATM-eken és kereskedői terminálokon. Ezen kívül más hitelintézetek által kibocsátott kártyák sem fognak működni a Takarékbankhoz bekötött ATM-eken és kereskedői terminálokon.
  • Ezen időszakon belül, továbbá január 24-én 21:00 és 24:00 órák között az SMS üzenetek késve kerülnek kiküldésre a kártyabirtokosoknak,