Kapcsolódó letöltések
AVHGA Üzletszabályzat
Hirdetmények

Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

 

Az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) pénzügyi intézmények által megkötött szerződésből eredő fizetési kötelezettségért vállal készfizető kezességet, amennyiben a kezesség igénybevételére jogosultak, és a kezesség alapjául szolgáló szerződés

a) megfelel az azonosítási feltételeknek és

b) megfelel a befogadási feltételeknek és

c) nem ütközik kizáró okba.

 

AZONOSÍTÁSI FELTÉTELEK

A pénzügyi intézmény és az Alapítvány között megkötött Megállapodás alapján a pénzügyi intézménynek, mint az Alapítvány megbízottjának feladata annak azonosítása, hogy a kezességvállalás iránti igény megfelel-e azoknak az alapvető feltételeknek, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy az Alapítvány számára elküldésre kerüljön, és a befogadásának alapítványi vizsgálata megkezdődjön.

A kezességvállalás iránti igény befogadási feltételeinek vizsgálatát az Alapítvány megkezdi, amennyiben az alábbi azonosítási feltételek fennállásáról a pénzügyi intézmény az erre a célra rendszeresített dokumentumon (a továbbiakban: azonosítási nyilatkozat) nyilatkozik.

 

1. A szerződést a pénzügyi intézmény belföldi vállalkozással köti, amely

a.) az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) figyelembevételével:

- azon gazdasági társaság (ideértve: a nonprofit gazdasági társaságot), egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet, vízi társulat, víziközmű társulat, erdőbirtokossági társulat, őstermelő, családi gazdálkodó, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

- a kapcsolódó és partnervállalkozásainak figyelembevételével az összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Amennyiben egy vállalkozás éves szinten túllépi az itt meghatározott foglalkoztatotti létszámot vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az esetben veszíti el, illetve nyeri el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozói minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban lépi túl az adott határértékeket vagy marad el azoktól. A vállalkozás a fenti feltételek fennállása ellenére sem minősül kkv-nak, ha a vállalkozásban az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. Ezen korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a KKV törvény 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.

 

b) Az Alapítvány Üzletszabályzata vonatkozásában vállalkozásnak minősül a LEADER helyi akciócsoport, amennyiben az a) pontban rögzített vállalkozások, mint kedvezményezettek érdekében végzett működéséhez vesz igénybe kölcsönt.

 

 

2. A szerződés a jogszabályoknak, illetve a szerződésre vonatkozó állami támogatási feltételeknek megfelel.

 

3. A szerződés olyan tevékenység finanszírozását szolgálja, amely összhangban van az Alapítvány Alapító Okirata II.1.2. pontjában rögzítettekkel, azaz

a) a szerződés megkötése a vállalkozások által folytatott mező- és erdőgazdasági alaptevékenység, a mezőgazdasági termékek feldolgozását és értékesítését szolgáló ipari, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység, vagy az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztése érdekében történik, illetve

b) a vállalkozások szerződéssel finanszírozott tevékenysége, illetve a szerződéssel megvalósított fejlesztése által a vidék infrastruktúrája fejlődik, a tevékenységi kör bővülésével alternatív jövedelemszerzési lehetőségek valósulnak meg, munkahelyteremtő beruházások létesülnek, az életkörülmények javulnak, ezáltal a vidék népességmegtartó képessége nő.

 

Az Alapítvány minden olyan tevékenységet vidékfejlesztési tevékenységnek tekint, amely – a vállalkozás székhelye, telephelye alapján, szállítók, vevők, munkavállalók, tulajdonosok révén, vagy egyéb módon – vidéki térséghez kapcsolódik.

 

4. A szerződés megkötésének alapjául szolgáló kérelem befogadása, a döntés-előkészítés, a döntési eljárás és a szerződéskötés megfelel a szerződésre vonatkozó termékleírásban, eljárásrendben és a hitelkockázat kezelésére vonatkozó szabályzatokban (a továbbiakban: intézményi belső szabályok) foglaltaknak.

 

5. A szerződés célja nem az Alapítvány részéről korábban kezességgel nem biztosított és már lejárt szerződések kiváltása, megújítása, ide nem értve azt az esetet, ha a kiváltást, megújítást jogszabály teszi lehetővé.

 

6. A vállalkozás nem végez jogszabályi előírásba ütköző tevékenységet, fegyver-, lőszer-, robbanóanyag-gyártást és kereskedelmet vagy pénzmosás-gyanús tevékenységet (pl. pénznyerő automaták üzemeltetése).

 

7. A vállalkozásnak nem áll fenn más kezességvállaló intézménynél, pénzügyi intézménynél, illetve a központi költségvetés felé beváltott kezességből eredő tartozása.

 

8. A vállalkozás szerződéséhez nem kapcsolódik állami kezesség, állami többségi tulajdonú gazdasági társaság, vagy más kezességvállaló intézmény kezességvállalása. A vállalkozásnak a szerződéshez kapcsolódóan nincs más kezességvállaló intézményhez benyújtott kezesség iránti kérelme, amely elbírálás alatt áll.

 

9. A vállalkozás a cégnyilvántartásba, bírósági, vagy a vállalkozási formára előírt egyéb nyilvántartásba bejegyzésre került, feltéve, hogy a vállalkozás megalapításához jogszabály alapján bejegyzés szükséges.

 

A pénzügyi intézmény nyilatkozata az 1. pontban rögzített feltételek esetében az ellenőrzött külföldi társaság (offshore cég) közvetlen tulajdonlása vonatkozásában az adós nyilatkozatán alapul.

A pénzügyi intézmény nyilatkozata a 7. pontban rögzített feltételek vonatkozásában a saját nyilvántartásán és az adós nyilatkozatán alapul.

Az azonosítási feltételek fennállásának vizsgálatát a pénzügyi intézmény az Alapítvánnyal megkötött Megállapodásra is tekintettel, saját felelősségére köteles elvégezni, annak vonatkozásában az Alapítványt a beváltásig semmilyen kötelezettség nem terheli függetlenül attól, hogy az Alapítvány számára megküldött, vagy rendelkezésre álló dokumentumokban szerepelnek-e azonosítási feltételekre vonatkozó információk, vagy nem. Az azonosítási feltételek bírálatkor történő fennállását az Alapítvány a beváltáskor vizsgálja, azok fenn nem állása a beváltás megtagadását vonja maga után.

 

 

BEFOGADÁSI FELTÉTELEK

 

Az Alapítvány befogadja a kezességvállalás iránti igényt, ha a kezességi kérelem megfelel az alább rögzítetteknek:

  • A pénzügyi intézmény az alapítványi kezesség iránti igényét az Igénylő Lap kitöltésével, valamint benyújtásával, és a benyújtott Igénylő Lap kinyomtatásával, cégszerű aláírásával és postai úton vagy kézbesítővel történő beküldésével terjeszti elő.
  • A pénzügyi intézmény a kezesség iránti igényét elektronikus úton, az elektronikus aláírással ellátott Igénylő Lap és a kötelező mellékletek elektronikus másolatának benyújtásával terjeszti elő. Az azonosítási nyilatkozat kizárólag elektronikus úton kerül benyújtásra.
  • Az Igénylő Lap kötelező mellékletei:

a) azonosítási nyilatkozat,

b) vállalkozás nyilatkozata,

c) a pénzügyi intézmény és a vállalkozás által aláírt Kezességi Általános Szerződési Feltételek,

d) a kezességgel biztosítandó szerződés 1 eredeti példánya, annak elválaszthatatlan részét képező biztosítéki szerződésekkel együtt (A biztosítéki szerződések esetén papír alapú igénylésnél az Alapítvány elfogadja a pénzügyi intézmény részéről hitelesített másolatot is, ha az eredeti példányok korábbi szerződésekhez is kapcsolódnak.),

e) együttes (NAV) adóigazolás – amennyiben a vállalkozás az alapítványi bírálat időpontjában nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban –, amely a kockázatvállalásról szóló pénzügyi intézményi döntéshez képest 60 napnál régebbi nem lehet. Átütemezett, illetve részletfizetéssel érintett adótartozás esetén az átütemezésre, illetve részletfizetésre vonatkozó határozat, illetve megállapodás,

f) magas kockázati besorolású ügyletek esetén, továbbá amennyiben a kezességgel biztosítandó összeg eléri vagy meghaladja a 100 millió Ft-ot, a pénzügyi intézménynek a vállalkozást és az ügyletet részletesen bemutató – amennyiben kapcsolódik hozzá, kockázatkezelői véleményt tartalmazó –előterjesztése,

g) nem piaci kezességi díjú ügyletek esetén „NYILATKOZAT– a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal előtti eljáráshoz”,

h) támogatási határozat vagy támogatási szerződés, amennyiben a kezességgel biztosítandó ügylethez vissza nem térítendő támogatás kapcsolódik.

i) költségvetési díjtámogatás igénybevételéhez szükséges dokumentumok MVH regisztrációval nem rendelkező vállalkozás esetén:

 „MEGHATALMAZÁS a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vételhez”,

 a fenti meghatalmazást aláíró képviseletre jogosult személy aláírási címpéldánya vagy aláírási minta másolata – egyéni vállalkozó, őstermelő és családi gazdálkodó vállalkozás kivételével,

 az MVH eljárási törvény 28/A. § (2) bekezdésének megfelelő, a vállalkozás nevére szóló fizetési számla létezését igazoló két hónapnál nem régebbi fizetésiszámla-kivonat másolat, vagy a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a vállalkozás nyilatkozata benyújtási időpontját megelőző két hónapnál nem régebbi nyilatkozata, amely tartalmazza a vállalkozás azonosításához szükséges adatokat, valamint a vállalkozás nevére szóló fizetési számlaszámot.

 

 

AZ ALAPÍTVÁNYI KEZESSÉGVÁLLALÁST KIZÁRÓ FELTÉTELEK

Az Alapítvány kezességvállalását kizárja, amennyiben a rendelkezésére álló információk, az Alapítvány önálló adósminősítése, fedezetértékelése alapján a kezességvállalás az Alapítvány számára – a belső szabályzataiban rögzített – túlzott kockázatot jelent, illetve az 1-5. pontban rögzített feltételek (tételes kizáró okok) bármelyike fennáll.

 

1. Tételes kizáró okok

1.1 A pénzügyi intézmény kockázatvállalásra vonatkozó döntése és a kezességvállalás iránti igény Rendszerben történő benyújtása közötti időtartam 180 napnál hosszabb.

1.2 A szerződés aláírásának időpontja és a kezességvállalás iránti igény Rendszerben történő benyújtása közötti időtartam 90 napnál hosszabb.

1.3 A szerződés időtartama, illetve futamideje 91 napnál kevesebb, vagy a 25 évet meghaladja.

1.4 Az alapítványi kezesség együttes összege meghaladja az Üzletszabályzat II.4. 1.3 pontjában rögzített összeghatárt.

1.5 A vállalkozás csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy törlési eljárás hatálya alatt áll, illetve megszűnt vagy megszüntetésre került.

1.6 A vállalkozásnak lejárt köztartozása áll fenn – a kockázatvállalásról szóló pénzügyi intézményi döntést megelőző 60 napnál nem régebbi –

a) együttes köztartozás igazolás vagy

b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) köztartozásmentes adózói adatbázisból történő lekérdezés alapján.

Nem lejárt az a köztartozás, melynek vonatkozásában az adóhatóság a vállalkozás számára jogerős határozattal részletfizetést engedélyezett, ha a köztartozás összege nem haladja meg az előző évi éves nettó árbevétel 5%-át, és a határozatban foglaltakat a vállalkozás az előírtaknak megfelelően teljesíti.

Jelen kizáró ok vonatkozásában legfeljebb a kezességvállalás napján kelt, későbbi dátumú igazolás, vagy lekérdezés az irányadó.

1.7 A vállalkozásnak az Alapítvány által lekért KHR adatok alapján – a fennálló szerződések vonatkozásában – 90 napnál régebbi lejárt tartozása van.

1.8 A vállalkozásnak az Alapítványnál beváltott kezességből eredő tartozása áll fenn azzal, hogy alapítványi szabályok szerint a tartozás már nem áll fenn, amennyiben a beváltásból eredő tartozás az Alapítvány könyveiből kivezetésre került.

1.9 Állami támogatásnak minősülő kezesség esetén nem teljesülnek az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályi feltételek.

2. Kölcsön-, pénzügyi intézményi garanciaszerződés és pénzügyi intézményi garancia keretszerződés esetén további tételes kizáró ok

2.1 Nem teljesülnek az alábbi minimálisan elvárt alapítványi fedezettségi mértékek:

 

 

*Amennyiben a kezességgel biztosított ügylet futamideje meghaladja a 3 évet, a minimálisan elvárt alapítványi fedezettség mértéke 10% ponttal magasabb érték.

 

2.2 A fedezetek között nem szerepel garancia, zálogjog, óvadék vagy kezesség, azzal a kivétellel, hogy a földalapú támogatást megelőlegező hiteleknél elegendő a hitelező pénzügyi intézmény által előírt fedezet.

 

3. Pénzügyi intézményi garancia keretszerződés esetén további tételes kizáró ok

 

A pénzügyi intézmény által kibocsátott garanciák lejárata úgy kerül megállapításra, hogy azok a pénzügyi intézményi garancia keretszerződés lejáratát meghaladhatják.

 

4. Faktoring szerződés esetén további tételes kizáró ok

4.1. A faktoring szerződés nem tartalmazza, hogy a szerződésből eredő kötelezettségért vállalt készfizető kezesség legfeljebb 1 éves futamidejű faktoring ügyletekhez kapcsolódhat.

4.2. A faktoring szerződés időtartama meghaladja a 3 évet.

4.3 A faktoring szerződés nem előfinanszírozott (a vevő fizetési kötelezettsége lejárati időpontja előtt megvásárolt) szállítói követeléseket, vagy a magyar állammal szembeni követelést tartalmazó szerződés.

4.4 A faktoring szerződés a pénzügyi intézmény javára kikötött visszkereseti jogot nem tartalmazza.

4.5 A faktoring szerződés nem tartalmazza, hogy a pénzügyi intézmény által finanszírozott számlák lejárata a faktoring keretszerződés lejáratát nem haladhatja meg.

 

5. Lízingszerződés esetén további tételes kizáró ok

 

A lízingszerződés nem termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó zártvégű, és nyíltvégű pénzügyi lízingszerződés, amelyet biztosító fedezetek az Alapítvány fedezetéül is szolgálnak, ideértve a lízing tárgyát, aminek az ügylet fedezetéül kell szolgálnia.

 

6. A pénzügyi intézmény tételes kizáró okokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsége

 

Amennyiben a pénzügyi intézmény a pénzügyi szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban a döntés-előkészítés, a döntés, valamint a döntést követő eljárás során, az Alapítvány bírálatról szóló döntésének meghozataláig tudomást szerez arról, hogy a vállalkozás arra illetékes szerve a csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás megindításáról határozatot hozott, illetve a vállalkozás ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem került a bírósághoz benyújtásra, köteles az Alapítványt haladéktalanul tájékoztatni.


Részletesebb információk a www.avhga.hu  weboldalon

 

 

 
Sportsarok
 
Az év Bankja 2012
 

Tisztelt Ügyfelünk!

 Ezúton tájékoztatjuk, hogy szombaton is nyitva tartó Fiókjaink

 2017. december 23-án és december 30-án

 szombaton

zárva tartanak.

 Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük.

Megértésüket köszönjük!


Kelt: Győr, 2017. november 22.
DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Dunaszigeti Fiókunk

2017. október 26-án csütörtökön,

a szolgáltató által előre bejelentett áramszünet miatt

zárva tart.

Pénzügyeiket e napon a legközelebbi Püski, Arany János utca 2. szám alatti, illetve további fiókjaink bármelyikében intézhetik.

Megértésüket köszönjük!


Kelt: Győr, 2017. október 19.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.


Tisztelt Ügyfelünk!

2017. október 14-én (szombat) 22:00 és 23:00 között várhatóan 15 perc időtartamban a NetBank rendszerünkben karbantartás miatt szolgáltatás kiesés várható.

Megértését és türelmét előre is köszönjük.

 

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

 


 

Tisztelt Ügyfelünk!

A bankkártya rendszert üzemeltető társaság karbantartása miatt 2017. szeptember 24-én (vasárnap) a következő kiesések várhatóak:

  • 00:00 – 02:00 órák között előre láthatólag 30 percig a teljes kártyaforgalom szünetelni fog.  

    Ezen időszak alatt a Takarékbank által kibocsátott bankkártyák nem lesznek használhatók sem saját, sem idegen ATM-eken és kereskedői terminálokon, illetve más hitelintézetek által kibocsátott kártyák sem fognak működni a Takarékbankhoz bekötött ATM-eken és kereskedői terminálokon.
     
  • A fenti időszakban a mobil egyenleg feltöltés tranzakciók is szünetelni fognak.  


Megértését és türelmét előre is köszönjük.

 

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

 
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Mosonmagyaróvár Magyar utcai Fiókunk 

2017. szeptember 19-én kedden,

a szolgáltató által előre bejelentett áramszünet miatt

zárva tart.

Pénzügyeiket e napon a Mosonmagyaróvár, Szent I. kir. u. 121. alatti fiókunkban intézhetik.

 

Megértésüket köszönjük!
Kelt: Győr, 2017. augusztus 30.

DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Jánossomorjai fiókunk nyitva tartása 2017.07.31-től (hétfő) megváltozik a következőképpen:

 

Hétfő:                      7.30 órától 16.30 óráig